International  Center  for  Isotope  Effects  Research

Nanjing University

ICIER

B-314 Modern Engineering Plaza

No.163 Xianlin Avenue, Qixia District

Nanjing, Jiangsu Province, China
Postcode: 210023

Phone: 025-89681863

E-mail: icieroffice@nju.edu.cn